Najważniejsze typy danych w PostgreSQL

Załączona grafika przedstawia zwarte zestawienie typów danych używanych najczęściej podczas definiowania struktury bazy danych PostgreSQL:

  • dane typu numerycznego
  • dane tekstowe
  • określenie czasu
  • adres sieciowy
  • inne (logiczną zmienną Boole’a: prawda lub fałsz, JSON, XML oraz UUID)

Format PNG (34 kilobajty).

Źródło: https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/datatype.html

W dokumentacji źródłowej można znaleźć pozostałe typy obsługiwanych danych.